1- تا چه حد انتظار داشتید که سامانه های مورد استفاده در صندوق رفاه دانشجویان به روز و در دسترس باشد؟
2- تا چه حد سامانه های مورد استفاده در صندوق رفاه دانشجویان به روز و در دسترس بود؟
3- تا چه حد انتظار داشتید که درخواست های شما درصندوق رفاه دانشجویان در موعد مقرر پیگیری شود؟
4- تا چه حد کارکنان صندوق رفاه دانشجویان به وعده زمانی خود عمل نمودند؟
5- تا چه حد انتظار داشتید که کارکنان صندوق رفاه دانشجویان علاقه مند به پیگیری امور ارباب رجوع باشند ؟
6- تا چه حد کارکنان صندوق رفاه دانشجویان علاقه مند به حل مشکل شما بودند ؟
7- تا چه حد انتظار داشتید که کار شما در صندوق رفاه دانشجویان به درستی به انجام برسد؟
8- تا چه حد کار شما در صندوق رفاه دانشجویان بدون خطا به انجام رسید؟
9- تا چه حد انتظار داشتید پیگیری امور شما در صندوق رفاه دانشجویان در اسرع وقت انجام گردد؟
10- تا چه حد کار شما در صندوق رفاه دانشجویان با سرعت انجام گرفت؟
11- تا چه حد انتظار داشتید که کارکنان صندوق رفاه دانشجویان مشتاق خدمت رسانی به شما باشند؟
12- تا چه حد کارکنان صندوق رفاه دانشجویان مشتاق خدمت رسانی به شما بودند؟
13- تا چه حد انتظار داشتید که کارکنان صندوق رفاه دانشجویان با ارباب رجوع محترمانه برخورد کنند؟
14- تا چه حد کارکنان صندوق رفاه دانشجویان با شما مودبانه برخورد نمودند؟
15- تا چه حد انتظار داشتید که کارکنان صندوق رفاه دانشجویان دانش کافی برای پاسخگویی به سوالات شما را داشته باشند ؟
16- تا چه حد کارکنان صندوق رفاه دانشجویان تسلط کافی برای پاسخگویی به سوالات شما را داشتند؟
17- تا چه حدانتظار داشتید که کارکنان صندوق رفاه دانشجویان نیاز واقعی ارباب رجوع را درک کنند؟
18- تا چه حد کارکنان صندوق رفاه دانشجویان نیاز واقعی شما را درک کردند؟
19- تا چه حد انتظار داشتید که مبلغ وام دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان راضی کننده باشد؟
20- تا چه حد از میزان مبلغ وام دریافتی خود از صندوق رفاه دانشجویان رضایت داشتید؟
21- تا چه حد انتظار داشتید که نحوه اطلاع رسانی صندوق رفاه دانشجویان راضی کننده باشد؟
22- تا چه حد از نحوه ی اطلاع رسانی صندوق رفاه دانشجویان رضایت داشتید؟
23- تا چه حد انتظار داشتید که اسناد و مدارک درخواستی جهت اخذ وام صندوق رفاه دانشجویان منطقی و امکان پذیر باشد؟
24- تا چه حد اسناد و مدارک درخواستی جهت اخذ وام صندوق رفاه دانشجویان منطقی و راضی کننده بود؟
25- تا چه حد انتظار داشتید که وام های پرداختی صندوق رفاه دانشجویان متنوع باشد؟
26- تا چه حد وام های پرداختی صندوق رفاه دانشجویان از تنوع برخوردار بود؟
27- تا چه حد انتظار داشتید که فرآیند اعطای وام در صندوق رفاه دانشجویان برای همه یکسان باشد؟
28- تا چه حد فرآیند اعطای وام در صندوق رفاه دانشجویان برای همگان یکسان بود؟
29- تا چه حد انتظار داشتید خدمات صندوق رفاه غیر حضوری باشد؟
30- تا چه حد خدمات صندوق رفاه دانشجویان اینترنتی بود؟
* فقط در صورتی که در حال بازپرداخت اقساط وام خود هستید علاوه بر سوالات پیش به این سه سوال نیز پاسخ دهید.
31- تا چه حد انتظار داشتید که نحوه ی بازپرداخت وام دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان راضی کننده باشد؟
32- تا چه حد از نحوه ی بازپرداخت وام دریافتی خود از صندوق رفاه رضایت داشتید؟
33- تا چه حد انتظار داشتید که نحوه پیگیری بازپرداخت وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان مناسب باشد؟
34- تا چه حد از نحوه پیگیری بازپرداخت وام توسط صندوق رفاه دانشجویان رضایت دارید؟
35- تاچه حد انتظار داشتید که اسناد و مدارک درخواستی جهت اخذ مجوز و فرایند تسویه صندوق رفاه دانشجویان منطقی و امکان پذیر باشد؟
36- تا چه حد اسناد و مدارک درخواستی جهت اخذ مجوز و فرآیند تسویه صندوق رفاه دانشجویان منطقی و راضی کننده بود؟

آخرین اخبار