شرح وظايف معاونت پشتيباني و مدیریت منابع صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت

(منابع انساني، پشتيباني، امور مالي)

1-    در امور منابع انساني:

1-1)انجام امور مربوط به بررسي‌هاي سازماني درخصوص پيش‌بيني و تأمين نيروي انساني مورد نياز .

1-2)بررسي، پي‌گيري و انجام امور ساختار و نمودار سازماني و طرح‌هاي تشكيلاتي صندوق.

1-3)تعيين و تشخيص پست‌هاي سازماني واحدها براساس شرح وظايف و مأموريت هاي صندوق.

1-4)تهيه و تنظيم شرح شغل كاركنان با توجه به بند 1-3 با هماهنگي و همكاري واحدهاي ذي‌ربط.

1-5)اجراي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي استخدامي مورد عمل در خصوص كاركنان.

1-6)برنامه ريزي و تهيه برنامه هاي آموزشي براي ارتقاء دانش و توانمندي هاي مديران و كاركنان .

1-7)برقراي نظام ارزشيابي كاركنان و اعمال نتايج آن در احكام كاركنان در چارچوب قوانين مربوط.

1-8)انجام امور كارگزيني، استخدامي و صدور احكام كاركنان(رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي)      با رعايت قوانين و مقررات استخدامي كشور شامل: استخدام،عقد وتمديد قرارداد، ترفيع، ارتقاء گروه و طبقه، انتصاب، اشتغال، مأموريت، مرخصي، بازنشستگي، موظف و غيره.

1-9)تهيه وتنظيم ، نگهداري وحفظ و حراست پرونده‌هاي پرسنلي كاركنان( رسمي،پيماني،شركتي،حجمي).

1-10)تهيه و جمع‌آوري آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز و ثبت دربانك اطلاعاتي نرم افزار كارگزيني.

1-11)ثبت اطلاعات پرسنل در سيستم رايانه اي حضور و غياب كاركنان و گزارش گيري و نظارت برآن .

1-12)تهيه و ارائه گواهي‌كار ماهيانه كاركنان به امور مالي به منظور پرداخت حقوق ،اضافه كار ومزايا.

1-13)اقدام لازم بابت انجام امور رفاهي كاركنان از مبادي مربوط.(بيمه و...)

2-در امور پشتيباني:

2-1) بررسي، تهيه و تنظيم طرح‌هاي تجهيزاتي، تأسيساتي، جا و مكان، متناسب با نوع و ميزان فعاليت‌هاي واحدهاي تابعه صندوق.

2-2) برآورد و خريد نيازهاي صندوق(تملك و دارايي، امور جاري) از طريق كارپردازي و تداركات.

2-3) تهيه و ارايه اسناد هزينه شده به امور مالي براساس قوانين و مقررات صندوق.

2-4) ارايه خدمات عمومي(نظافت، پذيرايي، نقليه، تأسيسات) از طريق شركت‌هاي طرف قرارداد و نظارت بر عملكرد آنان.

2-5) انجام مقدمات و اجراي امور مناقصات و مزايده‌هاي صندوق در چارچوب قوانين و مقرارت.

2-6) پوشش امور پشتيباني معاونت اقتصادي و سرمايه‌گذاري و معاونت تسهيلات صندوق ، بمنظور كسب درآمد اختصاصي صندوق و افزايش آن.

3-در امور مالي:

3-1) جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز براي تهيه و تنظيم بودجه و تهيه دستورالعمل مربوط به آن برحسب برنامه‌ها و فعاليت‌هاي سازمان اعم از جاري و عمراني ، ريالي و ارزي با همكاري كارشناسان برنامه‌ريزي بودجه صندوق و ساير واحدهاي ذي‌ربط.

3-2)تهيه صورت منابع و مصارف صندوق براي ارائه به هيات امناء با لحاظ بند 3-1 فوق.

3-3) تهيه و تنظيم موافقت‌نامه‌هاي لازم پس از تصويب و ابلاغ قانوني بودجه كل كشور براساس برنامه‌ها و فعاليت‌هاي صندوق.

3-4) تهيه و تنظيم تفريغ بودجه.

3-5) اجرا و انجام فرآيندهاي مالي صندوق ، براساس آيين‌نامه مالي و معاملاتي صندوق و بخشنامه هاي واصل شده.

3-6) تهيه و تنظيم گزارش‌هاي مالي مورد نياز براي سازمان‌هاي نظارتي.(وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و غيره)

3-7)نگهداري حساب وجوه مالي نزد بانكهاي عامل براساس آيين‌نامه مالي و معاملاتي صندوق.

3-7) اعمال نظارت بر مصرف اعتبارات اعم از جاري و عمراني مطابق بودجه‌هاي مصوب.

3-8) اعمال نظارت بر درآمد اختصاصي كسب شده براي صندوق.

3-9) اعمال نظارت و كنترل بر اموال دولتي صندوق.

3-10) اعمال نظارت مالي بر عمليات‌هاي عمراني معاونت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري صندوق .