شرح وظايف معاونت تسهيلات  صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت

وظايف اين معاونت در پرداخت تسهيلات به دانشجويان و وصول بازپرداخت تسهيلات از دانش آموختگان به منظور كسب درآمد اختصاصي براي تامين بخشي از منابع مالي صندوق در پرداخت تسهيلات عبارت است از:

1-در امر پرداخت تسهيلات (اداره تسهيلات دانشجويان):

1-1)بررسي و تعيين ميزان تسهيلات و وام هاي قابل پرداخت به دانشجويان علوم پزشكي كشور براي  ارائه به هيات امناي صندوق جهت تصويب و اجرايي شدن آن ، با توجه به ميزان بودجه ساليانه و توان مالي صندوق ، نرخ تورم سالانه ، شاخص هزينه زندگي و شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي.

2-1)تجزيه و تحليل و بررسي وضع اعتبار وام ها و تعيين ميزان اعتبار هر يك از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با توجه به نوع وام هاي درخواستي آنان.

3-1)توزيع و ابلاغ اعتبارات وام ها به دانشگا ها با توجه به بند 1-2 فوق.

4-1)تهيه و تنظيم پيش نويس تفاهم نامه و قرارداد با سازمان ها و موسسات براي تسريع و تسهيل در ارائه تسهيلات به دانشجويان.

5-1)تهيه و تنظيم آيين نامه ، دستورالعمل و بخشنامه هاي پرداخت تسهيلات.

6-1)نظارت بر حسن اجراي دقيق قوانين و مقرارت پرداخت تسهيلات و نحوه انتخاب دانشجوي واجد شرايط دريافت وام.

7-1)نظارت و كنترل بر عمليات ادارات رفاه دانشگاه ها به منظور رفع نواقص ،انجام تعهدات و ارزشيابي عملكرد آنها در امور پرداخت تسهيلات.

8-1)نظارت بر تاييد ميزان بدهي دانشجويان در هنگام پايان تحصيل و لحاظ آنها بعنوان دانش آموختگان.

9-1)نظارت بر بدهي و سوابق سكونت دانشجويان ساكن در خوابگاه ها.

10-1) نظارت بر امر بدهي دانش آموختگان و دانشجويان انصرافي ، اخراجي ،جابجايي ، انتقالي و ميهمان.

11-1)تاييد اسناد مالي مربوط به پرداخت وام هاي دانشجويان.

2-در امر بازپرداخت تسهيلات (اداره امور دانش آموختگان):

1-2) وصول مطالبات تسهيلات اعطايي از دانش آموختگان و مستنكفين صندوق و نظارت بر امور آن.

2-2)صدور تسويه حساب نهايي استفاده كنندگان از تسهيلات و وام ها.

3-2)صدور هرگونه مجوز مشروط براي دانش آموختگان براي ارائه به سازمان ها و مراكز دولتي و خصوصي نظير      سازمان نظام پزشكي(براي دريافت شماره نظام) ، اداره كل صدور پروانه ها (براي دريافت پروانه كار) ، معاونت درمان  دانشگاه ها(براي دريافت پروانه كار در محيط درماني) ، معاونت آموزشي دانشگاه ها(براي ادامه تحصيل يا ارائه گواهي موقت).

4-2)نظارت بر امور و فرآيندهاي صدور مجوزها.

5-2)تهيه و تدوين برنامه براي افزايش ميزان دريافت اقساط  تسهيلات اعطايي و وصول مطالبات در جهت افزايش درآمد اختصاصي صندوق.

6-2)تهيه و تدوين قوانين و مقرارت،آيين نامه ها و دستورالعمل و بخشنامه هاي اجرايي در زمينه بازپرداخت تسهيلات اعطايي.

7-2) انجام مكاتبات با كليه دستگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي به منظور شناسايي محل كار دانش آموختگان و شناسايي مستنكفين صندوق به منظور استرداد تسهيلات اعطايي با برنامه ريزي و انجام ماموريت هاي بازديد از دانشگاه ها.

8-2)رسيدگي به اسناد و مدارك مالي مربوط به بازپرداخت تسهيلات اعطايي.