دستورالعمل بازپرداخت
دستورالعمل نحوه بازپرداخت تسهيلات اعطايي صندوق رفاه دانشجويان
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ماده1- تعاريف: معاني اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير مي‌باشد:
هيأت امنا: هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
صندوق: صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
دانشگاه: دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مؤسسات آموزش عالي
دانش‌آموختگان: دانش‌آموختگان علوم پزشكي
آيين‌نامه: آيين‌نامه نحوه استفاده از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وجه التزام: مبلغ جريمه ناشي از عدم اجراي تعهد و يا ناشي از تأخير در اجراي تعهد
نرخ كارمزد و جريمه تأخير و تأديه: حداقل نرخ سيستم بانكي كشور مصوب وام قرض‌الحسنه
 
 
ماده2-  امور دانشجويي دانشگاه ملزم به تكميل فرم‌هاي اعلام بدهي براي همه دانش‌آموختگان(اعم از بدهكار و يا غيره) و ارسال فرم‌هاي مذكور به صندوق و صدور اوراق بازپرداخت و تحويل آنان به دانش‌‌آموختگان بدهكار مي‌باشد.
تبصره(1) فرم‌هاي اعلام بدهــي موضـــوع ماده فوق مي‌بايست بعد از تكميل تمامــي مندرجات آن با امضاي معاون و يا مدير اموردانشجويي دانشگاه به صندوق ارسال‌گردد.
تبصره(2) تعداد و مبلغ اقساط بهره‌مندان از مزاياي صندوق توسط صندوق تعيين خواهدشد.
 
ماده3- مبالغي از وام دريافتي كه به علت انصراف دانشجو از دريافت آنها و يا به هر علتي قبل از زمان فراغت از تحصيل مستردگرديده‌است و همچنين وديعه‌مسكن دريافتي كه عيناً در هنگام فراغت از تحصيل مستردمي‌گــردد، مي‌بايست در قسمت‌هاي مربوط در فرم‌هاي اعلام بدهــي تكميل و اصل تأييديـه‌هاي بانكـــي مربوط به ضميمـه فرم‌هاي اعلام بدهي به صندوق ارسال‌گردد.
تبصره(1) در مورد بازپرداخت وديعه‌مسكن دريافتي مي‌بايست طبق شرايط اعلام شده توسط صندوق اقدام شده و اطلاعات مربوط در فرم‌هاي اعلام بدهي تكميل‌گردد.
 
ماده 4- سند تعهد محضري شماره(1) مي‌بايست قبل از اعطاي تسهيلات صندوق توسط دانشجو تنظيم و در پرونده دانشجو نگهداري و اطلاعات مربوط شامل شماره و تاريخ ثبت سند و شماره و محل دفترخانه در فرم‌هاي اعلام بدهي ارسالي تكميل‌گردد.
 تبصره(1) به استناد ماده(5) آيين‌نامه نحوه استفاده از تسهيلات صندوق مبني‌بر لزوم تنظيم سند تعهد محضري با ضامن معتبر قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات چنانچه هريك از بهره‌مندان مشمول ماده فوق و يا ساير دانشجويان به علت عدم تنظيم سند مذكور از بازپرداخت بدهي خويش استنكاف ورزند، مسئوليت تأديـه كامل بدهي‌هاي آنان برعهـده دانشگاه مربوط مي‌باشد.
 
ماده 5- دانشجويان اخراجي، انصرافي و ترك تحصيل ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي كل مبالغ دريافتي از صندوق مي‌باشند و دانشگاه مي‌بايست اصل تأييديه بانكي مربوط را ضميمه فرم‌هاي اعلام بدهي به صندوق ارسال‌نمايد.
 
تبصره(1) آن دسته از مشمولين ماده فوق كه قادر به بازپرداخت يكجاي مبالغ دريافتي نمي‌باشند، مي‌توانند در صورت اعلام دانشگاه مربوط و تأييد صندوق و به شرط سپردن تضمين كافي، بدهي‌هاي خويش را بصورت تقسيط و طبق نظر صندوق بازپرداخت نمايند.
 
ماده 6- درمورد دانشجويان انتقالي و جابجايي، دانشگاه مبدأ مي‌بايست ميزان بدهي آنان را در فرم‌هاي اعلام بدهي تكميل و به دانشگاه مقصد و صندوق اعلام نمايد و دانشگاه مقصد نيز مي‌بايست به استناد بدهي اعلام شده توسط دانشگاه مبدأ نسبت به صدور اوراق بازپرداخت در هنگام فارغ‌التحصيلي اقدام و تصوير فرم اعلام بدهي دانشگاه مبدأ را به همراه فرم اعلام بدهي صادره خويش به صندوق ارسال‌نمايد.
 
تبصره(1) بديهي‌است، دانشجويان انتقالي و جابجايي در هنگام انتقال و يا جابجايي ملزم به تأديه كامل تسهيلات دريافتـي قبل از انتقال و يا جابجايي نمي‌باشند و اعلام بدهي طبق ماده فوق به دانشگاه مقصد و صندوق الزامي است.
 
تبصره(2) درصورت استفاده دانشجويان ميهمان از خوابگاه‌هاي دانشجويي، امور دانشجويي دانشگاه مي‌بايست بعد از دريافت كامل هزينه اجاره‌بهاي خوابگاه و واريز آن به حساب 40073523 بانك تجارت شعبه دولتي(كد400) (با كد شناسايي) به نام صندوق، نسبت به صدور فرم اعلام بدهي براي آنان و ارسال آن به همراه اصل فيش واريزي به صنــدوق اقدام نمايـد.
 
ماده 7- تمامي دانش‌آموختگان بدهكار حداكثر 6 ماه بعد از فراغت از تحصيل ملزم به بازپرداخت فردي بدهـي‌هاي خويش طبق اوراق بازپرداخت و در سررسيد تعيين شده آنها مي‌باشند.
 
تبصره(1) مشمولين خدمت وظيفه و پيام‌آوران بهداشت مي توانندباارايه وارسال گواهي معتبرشروع خدمت وظيفه وياپيام آوري بازپرداخت بدهي هاي خويش رابه حداكثر6ماه بعدازاتمام سربازي وياپيام آوري موكول نمايند.
 
تبصره(2) دانش‌آموختگان شاهد مي‌توانتد بدهي‌هاي خود را يك‌سال پس از فارغ‌التحصيلي پرداخت نمايند.
تبصره(3) دانش‌آموختگاني كه از وام شهريه استفاده مي‌كنند، موظف به بازپرداخت اصل و كارمزد وام دريافتي به شرح ذيل مي‌باشند:
 
 

                                     نرخ كارمزد* تعداد ماه‌هاي سال  * بدهي

                            ___________________________ = كارمزد وام

                                                1200 

 

 

 

          (مدت تعويق) *نرخ جريمه*(ميزان قسط معوق)  

     _____________________________ = جريمه تاخير و تاديه (ميزان وجه التزام)

                               36500

 
تبصره(4) جانبازان محترم انقلاب اسلامي نيز موظف به عودت وام شهريه و كارمزد وام و جريمه تأخير مي‌باشند.
ماده 8- آن دسته از دانش‌آموختگاني كه بدهي‌هاي خويش را بعد از سررسيد تعيين شده در اوراق بازپرداخت، پرداخت نمايند، مشمول جريمه ديركرد پرداخت خواهندشد.
ماده9- درصورت عــدم بازپرداخت بدهـي‌ها توسط دانش‌آموختگان، كل بدهي تبديل به دين حال شده و ضمن تقاضاي صـدور اجراييــه عليــه متعهــد و ضامن حداقل 5/1برابر مبلغ دريافتي و هزينـه‌هاي مربوط بصورت يكجا از متعهـد و يا ضامن مربوط اخذ خواهدگرديد.
ماده10- همه مؤسسات دولتي، خصوصي، تعاوني و يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به هر طريق(اعم از استخدام رسمي، آزمايشي، پيماني و قراردادي و يا روزمزد و...) از خدمات دانش‌آموختگان استفاده مي‌كنند، مي‌بايست با توجه به دستورالعمل ماده 17 اساسنامه صندوق مصوب جلسه مورخ 11/11/74 هيأت محترم وزيران و طبق ضوابط تعيين شده توسط صندوق نسبت به معرفي دانش‌آموختگان مربوط قبل از به كار گيري ايشان به صندوق اقدام نمايند.
 
ماده11- آن دسته از دانش‌آموختگاني كه بلافاصله بعد از اتمام مقطع قبلي و يا بلافاصله بعد از اتمام خدمت وظيفــه و يا درحين بازپرداخت منظم بدهي‌هاي خويش طبق اوراق بازپرداخت، در مقطع جديد پذيرفته مي‌شوند، مي‌توانند با سپــردن تضمين كافي برحسب تشخيص صندوق بدهي‌هاي خويش را به بعد از اتمام تحصيل در مقطع جديد مؤكول نمايند. همه پذيرفته‌ شدگان مقاطع دكتراي تخصصي (p.h.D) و دستياري و بهره مندان از تسهيلات وام شهريه در كليه مقاطع، مشمول اين تسهيلات  نمي‌گردند.
تبصره(1) دانشجوياني كه با استفاده از بورس تحصيلي قصد ادامه تحصيل در خارج از كشور در مقاطع بالاتر را داشته باشند، مي بايست باصندوق رفاه دانشجويان تسويه وكل بدهي خويش راپرداخت نمايند.
ماده 12- امور آموزشي دانشگاه‌ها مي‌توانند طبق دستورالعمل تعيين شده توسط صندوق نسبت به معرفي پذيرفته‌شدگان مقاطع ناپيوسته به محض پذيرش اقدام نموده و از اعلام فراغت از تحصيل اين دسته از دانشجويان تا اخذ تسويه حساب از صندوق خودداري نمايند.
ماده 13- مؤسساتي كه اقدام به صدور پروانه كار، مجوز تأسيس مطب، آزمايشگاه، داروخانه، كلينيك، مسئوليت فني، فروشگاه، كارگاه و غيره براي دانش‌آموختگان مي‌نمايند، موظفند، طبق دستورالعمل و ضوابط تعيين شده توسط صنــدوق نسبت به معرفي دانش‌آموختگان براي تعيين تكليف به صندوق اقدام نمايند.
ماده 14- دانش‌آموختگان مشمول ماده(13) در صورتي كه بلافاصله بعد از اتمام تحصيل و يا اتمام و يا حين خدمت سربازي و يا هنگام پرداخت منظم بدهي‌هاي خويش طبق اوراق بازپرداخت اقدام به درخواست مجوزهاي يادشده مي‌نمايند، مي‌توانند طبق اوراق بازپرداخت دريافتي نسبت به بازپرداخت بدهي‌هاي خويش اقدام نمايند.
ماده 15- دانشگاه‌ها و مركز امور دانشجويي وزارت موظفند، قبل از صدور هرگونه گواهي‌نامه و يا تأييديه‌هاي موقت تحصيلي براي دانش‌آموختگان به نحو مقتضي از صندوق بلامانع بودن ارايه تأييد را استعلام نمايند.
ماده 16- سازمان نظام پزشكي، دفتر مديريت منابع نيروي انساني، اداره كل صدور پروانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته مي‌بايستي در اجراي تبصره 40 قانون بودجه سال 64 و دستورالعمل با صندوق همكاري نمايند.
ماده 17- دانشگاه‌ها و مركز امور دانشجويي وزارت موظفنــد از تسليم هرگونه مدرك تحصيلي اعم از اصل دانشنامــه و يا ريزنمرات به همه دانش‌آموختگان اعم از دانش‌آموخته، انصرافي، ترك تحصيل، اخراجي و... به استثناي گواهي‌نامه و تأييديه موقت تحصيلي موضوع ماده(15) قبل از اخذ مجوز از صندوق خودداري نمايند.
ماده 18- اقساط تسهيلات صندوق به شرح جداول ذيل مي‌باشد:
جدول1- تقسيط وام‌هاي صندوق
ميزان وام دريافتي
تعداد اقساط
تا مبلغ 16/800/000ريال
هرقسط 350/000ريال
بالاتر از16/800/000ريال
48قسط
 
جدول2- تقسيط وام شهريه
ميزان وام دريافتي+ كارمزد
مبلغ و تعداد اقساط
تا مبلغ 30/000/000ريال
هرقسط 600/000 ريال
بالاتر از 30/000/000ريال
ميزان وام +كارمزدتقسيم بر50
اين دستورالعمل مشتمل بر 19 ماده و 12 تبصــره در تاريخ 1390/14/25  به تصويب هيأت امنا رسيده و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد./م 2/5/89-5
 
 
 
   دانلود : دستورالعمل نحوه بازپرداخت تسهيلات اعطايي صندوق رفاه دانشجويان           حجم فایل 418 KB